Значимостта на организираните събития за повишаване конкурентоспособността в туризма дискутираха в Стопанска академия


Кръгла маса на тема „Оценка значимостта на организираните събития за повишаване конкурентоспособността в туризма” организира катедра „Икономика и управление на туризма” по проект № 13-ИНИ/2016 г. Форумът откри ръководителят на проекта доц. д-р Петя Иванова, а сред гостите бяха зам.-ректорът проф. д-р Марияна Божинова, директорът на Института за научни изследвания проф. д-р Маргарита Богданова, деканът на факултет „Производствен и търговски бизнес” проф. д-р Любчо Варамезов, представители на бизнеса, на община Свищов, Съвет по туризъм, Исторически музей – Свищов. В кръглата маса участваха още преподаватели, студенти и докторанти.

В обръщение към организаторите и участниците във форума проф. Божинова подчерта, че в Стопанска академия е традиция финала на научноизследователските проекти да бъде съпътстван с кръгли маси, на които да се срещнат разработилите проекта, вече на етап финализиране на научните търсения, и студентите от съответната специалност.

 „Една от основните цели на такива форуми е това, което се изследва от преподавателите и научните работници да е в досег с практиката и да подпомага учебния процес. Присъствието на студенти от специалността е много полезно за тях, тъй като те добиват по-висок заряд за получаване на нови, допълнителни знания в сравнение с едно семинарно занятие или лекция”

, каза проф. Божинова. Тя пожела на участниците в кръглата маса, представящи науката, местната власт и практиката, да генерира нови идеи за развитие на събитийния туризъм за да може община Свищов да стане по-привлекателна туристическа дестинация. Поздравление към проектния екип отправи и проф. Богданова за проявения интерес, ентусиазъм, креативност и вложения труд в цялото изследване.

Теоретичните аспекти на изследването представиха по време на форума докторант Ивайло Петков, студентите от спец. „Икономика на туризма” Милена Иванова и Николета Николова. В своите презентации тримата членове на проектния екип говориха за значението на туризма, събитийния туризъм и конкурентоспособността на туристическата дестинация. Представяйки резултатите, ръководителят на проекта поясни, че върху основата на задълбочено проучване на съществуващите теоретични концепции, касаещи изследваната проблематика, е изграден модел за оценка на значимостта на организираните събития в страната, в контекста на конкурентоспособност на дестинацията. Елементите на този модел са в основата на съставената анкетна карта, с която са събрани емпирични данни. Информацията е структурирана в три раздела – 1) Дестинация България, 2) Позитивно влияние на събитийния туризъм и 3) Негативно влияние на събитийния туризъм. Върху основата на систематизация и анализ на информацията са направени обобщаващи изводи, които представи доц. Иванова – ръководител на проекта. Данните от изследването показват, че към настоящия момент на развитие е ценено наличието на повече и разнообразни събития в страната, като се подчертава необходимостта да се подобряват съществуващите.

„Елементите от спектъра на позитивното влияние на събитийния туризъм са оценени двойно по-високо от елементите на негативното влияние”

, подчерта още доц. Иванова.

В същото време ясно аранжирани са проблемите в развитието на дестинацията, аспектите от дейността в посока преодоляването им, както и основните компоненти от негативните влияния на събитийния туризъм. След представяне на резултатите от научноизследователския проект бе провокирана оживена дискусия между представителите на практиката и академичния състав, присъстващ на събитието, а в последствие в нея се включиха и присъстващите студенти. Обект на обсъждане бяха основните проблеми пред повишаване конкурентоспособността на дестинация България, начините за подобряване организацията на събитията, както и възможностите за по-добро реализиране на туристическият им потенциал.  

Кръглата маса завърши с единомислие относно това, че такъв род срещи при които има комуникация между науката и практиката са необходими и полезни. Те са с потенциал да генерират ценни идеи и решения.