Декларация на общинските съветници от "Коалиция за Свищов"


Уважаеми жители на Община Свищов,

През месец декември в общинските съвети на всяка българска община се предлагат решения, които определят новите икономически условия за региона за предстоящата календарна година. Предложенията се правят от Кмета на Общината и изразяват неговата визия за управление и поцизията на подкрепящите го политически субекти. Всички ние познаваме добре лицето на новото общинско управление в нашия град – избрания с листата на БСП г-н Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов вече повече от една година.

Днес, ние заставаме пред вас в качеството си на единствената опозиция в Общински съвет Свищов, за да заявим несъгласието си с предложението на Кмета за увеличение на данък сгради и такса битови отпадъци през 2017 г. Считаме, че управлението на Община Свищов не предлага ефективни решения, които да са в интерес на всички граждани.

Какви са нашите аргументи?

Предложенията за увеличение на данъчните тежести са скандални заради подхода, който прилага Кмета. Внесените в деловодството на Общинския съвет проекти за решения са необосновани. Единствената причина, която според кмета налага тази промяна е: „Необходимост от средства за обезпечаване на задължителни и приоритетни разходни политики на Община Свищов“. Целта е: „осигуряване на допълнителен финансов ресурс“. А очакваните резултати: увеличаване на приходите в общинския бюджет. Следва да се има предвид, че данъкът е публично вземане, което е основен ресурс за Общината. Той е един сигурен източник на собствени приходи, има висока събираемост, включително и чрез принудително изпълнение. Но налагането на увеличението на данъка без широко обществено обсъждане и без анализ за финансовия ефект е недопустимо.

Защо увеличението е толкова голямо – 25 процента?

Дали това ще е по силите на свищовския данъкоплатец и ще постигнем ли обичайната събираемост както досега?

Защо се вдига точно този вид данък и такса смет? Може би защото двата данъка са свързани и приходът ще е гарантиран.

Обвиненията към предишното управление, че данък сгради не е увеличаван, е несъстоятелно, защото размерът от 2 промила е в сила от 01.01.2010 г, но през следващата година се увеличиха драстично данъчните оценки на имотите, които са основа за неговото начисляване. Всички ние видяхме това в известията, които получаваме от звено „Местни данъци и такси“ и плащаме реално повече.

А как ще се отрази това увеличение на данъчните оценки на санираните жилища в Свищов, които ще трябва да бъдат актуализирани след приключването на програмата?

Кого наказваме всъщност с това увеличение: собствениците на нови имоти и бизнеса в общината. В същото време отблъскваме евентуални външни инвеститори. И натоварваме с 30% задължение всеки един свищовски данъкоплатец!

В предишните мандати при дясно управление на Коалиция „За Свищов“ чрез приходите на Общината от данъци и такси, се реализираше собствена инвестиционна програма за ремонт на общинска инфраструктура и благоустройство на града и населените места. С това беше променен до неузнаваемост облика на града ни. В последните години този ресурс беше преимуществено насочван към осигуряване съфинансирания по мащабни за града ни проекти по оперативните програми, финансирани с европейски средства. Най-значимите от тях са свързани с Оперативна програма „Околна среда“, в случая – изграждането на регионалното депо за отпадъци в Санадиново.

Промените в Закона за управление на отпадъците и Наредба 7 в началото на 2013 година въведоха нови изиквания към обработката на отпадъците.
Съгласно Директива 1999/31/ЕО на ЕС и на основание § 15 от ЗУО Общината след 2015 г. щеше да заплаща високи санкции в случай, че няма изградено регионално депо. Дейностите, пред които беше изправена и Община Свищов за да отговаряме на изискванията и за да оптимизираме бъдещите разходи бяха следните:
 
1. Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, влючваща изграждане на регионално депо и довеждащ път – от Петокладенци до Санадиново.

2. Изграждане на сепарираща инсталация, която да отделя полезните отпадъци, тъй като е необосновано да се транспортира целия „боклук” от Свищов и селата до Санадиново.

3. След въвеждане в експлоатация на регионалната система за управление на отпадъците – сме задължени да закрием и рекултивираме съществуващото свищовско сметище.

Тези три стратегически дейности трябваше да се допълнят и с изграждане на системи за компостиране, стимулиране на разделното събиране още в домакинството, изграждане на депо за строителни отпадъци. В ПУДООС беше одобрен проект за  „Сепарираща инсталация за битови отпадъци” с всички съгласувания, предвиждащ сума в размер на около 1 600 000 лв.

Това са пътищата за подобряване на услугите и оптимизиране на разходите. В тази посока бяха насочени усилията на Община Свищов и на общинското предприятие „Чистота“. Описаните цели очаквахме да продължи и новото управление в Свищов.

А какво виждаме днес?

Депото е изградено и от юни 2016 г функционира. Но извозването на отпадъците в Санадиново започна чак през м.октомври.

През декември 2015 г беше наличен преходен остатък от 572 хил. лв по сметката на ОП “Чистота“, които са в резултат на оптимизиране на дейността. Всяка предишна година този резултат се е увеличавал, а днес има недостиг.

Изготвеният проект за рекултивация на градското сметище не е реализиран.

В града има територии, за които наши съграждани ежедневно сигнализират, че са мръсни  и непочистени.

Нямаме депо за строителни отпадъци. Вероятно и те се транспортират на особено скъпа цена в Санадиново.

В крайна сметка Кметът ни предлага 29% увеличение и на такса смет! От встъпването му в длъжност през ноември 2015 до днес предлаганото увеличение на такса смет е общо 40%.

Какво ще получим допълнително всички ние, жителите на общината? С какво ще се подобри услугата?

На последните местни избори беше направена заявка за управление от г-н Генчев. Очаквахме всички проблеми на общината да са ясни и избраният кмет да предлага решения в полза на нашите съграждани.

ЗАТОВА НИЕ, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ КОАЛИЦИЯ „ЗА СВИЩОВ“ СМЕ КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА СМЕТ В ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2017 ГОДИНА! 

Очаквайте подробности от пресконференцията.

 Броени минути преди началото на пресконференцията на общинските съветници от "Коалиция за Свищов" стана ясно, че кмета на Свищов Генчо Генчев е оттеглил предложението си за 25%-но увеличение на "ДАНЪК СГРАДИ". Дали ще има смелостта и политическата отговорност към жителите на общината да стори това и с "ТАКСА СМЕТ".....

Екипът на Svishtovtoday ще следи развоя на събитията.