1,3 млн.лв. получава Община Павликени за ремонт на ПГАТ „Цанко Церковски“


Договор за 1,3 млн.лв. за ремонт на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени подписа кметът на общината инж.Емануил Манолов в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Училището е включено с приоритет в списъка с професионални училища с аграрен профил от цялата страна, които ще получат финансиране.

Средствата са заложени по мярка ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“ в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Предвидената подкрепа по ОПРР 2014-2020 за подобряване на материално-техническата база ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса по обучение, както и за последващо успешно реализиране на пазара на труда. Отчетени са по-добрите перспективи за развитие на професионалните училища с над общинско значение, както и по-високата значимост на земеделското образование за конкретни области на страната.

В проекта подробно са описани строителните дейности, които се предвиждат в ПГАТ. Те ще обхванат сградите на училището, на ученическото общежитие и на учебния център, както и оборудване и обзавеждане на кабинетите и спортните площадки.

ПГАТ „Цанко Церковски“ е едно от едва 23 професионални училища в страната, които имат право да кандидатстват за този финансов ресурс.