Р Е Ш Е Н И Е № 473 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2017 г., Прот. № 31