Информационни срещи на МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ


Екипът на „Местна инициативна група Белене – Никопол” кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно приложеният списък :

гр. Белене: дата: 11.07.2017 г., час: 14:00 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. “България“ № 35;

  • с. Деков, Община Белене: дата: 12.07.2017 г., час: 10:00 часа, място: Пенсионерски клуб в сградата на Читалището, адрес: пл. „Възраждане“ 35;
  • с. Петокладенци Община, Белене: дата: 13.07.2017 г., час: 9:00 часа, място: Кметство, адрес: ул. „Осъм“ № 2;
  • с. Татари, Община Белене: дата: 13.07.2017 г., час: 11:30 часа, място: Пенсионерски клуб в сградата на Читалището, адрес: ул. „Георги Димитров“ № 57;

гр. Никопол: дата: 18.07.2017 г., час 10:00 часа; място: място: НЧ „Напредък 1871, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6;

  • с. Въбел, Община Никопол: дата: 19.07.2017 г., час 10:00 часа; място: НЧ „Развитие 1900“, адрес: пл. „Ленин“ № 6;
  • с. Муселиево, Община Никопол: дата: 20.07.2017 г., час 10:00 часа; място: Кметство, адрес: „Георги Димитров“ № 4;
  • с. Новачене, Община Никопол: дата: 21.07.2017 г., час 10:00 часа; място: НЧ „Съгласие - 1907“, адрес: пл. „Ленин“ №1

Срещите се изпълняват с цел запознаване на потенциалните бенефициенти с дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР, съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г.