Информационни дни за първокурсници проведе Стопанска академия


С информационни дни за първокурсници започна настоящата учебна 20017/2018 година за новоприетите студенти в редовна форма на обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. По традиция, през първите два дни първокурсниците бяха посрещани от декани, ръководители на катедри, директори на административни центрове и отдели. Проведените редица срещи, имаха за цел да запознаят новоприетите студенти с процеса на обучение и административните услуги.

След тържествената церемония за официалното откриване на учебната година, първите приветствия към първокурсниците отправиха деканите на четирите факултета. На срещата, новоприетите студенти бяха запознати с организацията на учебния процес, лекционни и семинарни занятия, извън аудиторна заетост и възможности за участие в научни форуми. При последвалите срещи с ръководителите на катедри първокурсниците получиха информация за профила на избраната от тях специалност, учебните програми, знанията и компетенциите, които ще получат, и възможностите за реализация.

През втория информационен ден се проведе обща среща, на която новоприетите студенти приветства заместник-ректорът по студентска политика и институционални комуникации доц. д-р Николай Нинов. Той апелира към тях да се възползват максимално от всичко, което Стопанска академия може да им даде по време на 4-годишния курс на обучение. В рамките на срещата бяха представени академичната библиотека, компютърният център, центърът за международна дейност, центровете за професионално, следдипломно и факултативно обучение, академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, отдел „Студентска политика”, Студентски дом на културата, катедра „Физическо възпитание и спорт”, отдел „Студентски столове и общежития”, студентско туристическо дружество „Академик”, Студентски съвет и студентските организации AIESEC и JCI. От ръководителите и представителите на административните звена новоприетите студенти научиха какви услуги и бази данни могат да ползват, как да се ориентират в сградите и в сайта на Академията, къде да търсят необходимата им информация. Първокурсниците бяха приятно изненадани, че за целите на обучение, висшето училище им осигурява безжичен интернет и достъп до лицензиран софтуер на Microsoft напълно безплатно, като те могат да ползват продукта Office 365. Представени бяха възможностите за паралелно обучение по различни специализации, професии или част от професии, за реализиране на студентска мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение или практика в партньорски университети и организации в различни държави от и извън ЕС. По повод дейностите, свързани с кариерното консултиране, студентите получиха информация за това, какви форуми се организират, къде се обявяват свободни стажантски позиции и възможности за участие в проекти. Ресорните отдели поясниха за какви стипендии могат да кандидатстват студентите, какви са социално-битовите условия за живот в общежитията, какво е работното време на студентския стол в часовете за обяд и за вечеря. Интересни идеи за приятно прекарване на свободното си време чрез спортни занимания първокурсниците получиха от представянето на студентското туристическо дружество и спортната база с възможностите за практикуване на любими спортове или присъединяване към представителните отбори на Стопанска академия. След официалните срещи беше организирано и посещение на място в представените центрове и звена, които администрират различните дейности и услуги за студентите.