МИГ Белене – Никопол проведе годишна конференция

# SvishtovToday 20.12.2017 22:59 1252

На 20 декември 2017 г. в зала 26 на Община Белене се проведе годишна конференция, организирана от Сдружение с нестопанска цел “МИГ Белене – Никопол“ с цел отчитане на дейностите за 2017 г. в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВМОР) съгласно Споразумение № РД 50-11/25.01.2017 г., сключено с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ (ОПИК) и Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). На конференцията Председателят на Управителния съвет на МИГ - г-н Милен Дулев и изпълнителният директор на Сдружението представиха дейността на МИГ за 2017 г. и очертаха плана за дейностите и приоритетите за следващата календарна година. Конференцията премина при засилен интерес към работата на МИГ Белене - Никопол и активно участие на представителите на бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители, местните власти и медиите.

В началото на м. декември след проведен прием на документи за участие в конкурс за експерт-оценители, комисия в състав членовете на Управителния съвет на МИГ Белене – Никопол избра 22 външни експерт – оценители, които да вземат участие в процедурите за подбор и оценка на проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за ВМОР. Списъкът с имената на одобрените кандидати и мерките от Стратегията, за които са предложили своята експертиза, е обявен на сайта на Местната инициативна група.

Във връзка с предстоящия прием на проекти предложения и в изпълнение на дейностите по популяризирането на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ, през месец декември екипът на Сдружение „МИГ Белене - Никопол“ организира в двете общини обучителна кампания, в която бяха поканени да вземат участие всички заинтересовани страни, медии и широката общественост.

През месец декември 2017 г. МИГ Белене - Никопол организира 2 двудневни обучения на местни лидери, както и 2 двудневни обучения на потенциални бенефициенти в градовете Белене и Никопол, които имаха за цел да повиши информираността и подготовката на заинтересованите страни за кандидатстване по мерките от одобрената Стратегията за ВОМР на територията на МИГ. Бяха разгледани теми свързани с разработване, изпълнение и управление на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020 г., създаване на бизнес идея и как да се стартира собствен бизнес.

За повече информация и връзка с МИГ Белене – Никопол: www.mig-bn.eu


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери