Бюджет в размер 16 070 459 лв. планира за 2018г. Община Павликени

# SvishtovToday 12.01.2018 14:01 680

16 070 459 лв. е планираният размер на Бюджет 2018г. на Община Павликени. Рамката беше представена на обществено обсъждане с гражданите на общината. Основният документ за финансовата политика на общината през 2018 г. е свързан с предоставяне на услуги на гражданите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта, това е документът, който регулира отношенията по набирането на средства и тяхното изразходване на територията на общината.

Държавните субсидии за Общината са увеличени с 1 381 147 лв., или 13,39 % спрямо 2017г. Този ръст е обвързан преди всичко с обезпечаване на промяната в размера на минималната работна заплата от 460 на 510 лв. и увеличените разходи за работни заплати във функция „Образование”. С над 1 млн. лв. се увеличават средствата за заплати в сектора.

Средствата за зимно поддържане са 131 400 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и за ремонт на пътища, е завишена с 45 300 лв. или 7,08 %.

Запазват се общинските програми „Местни инициативи“, „Граждански инициативи“ и „Ин витро“. „Опитът, който имаме от последните две години с програма „Ин витро“ и с програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати и затова сме планирали средства за тях и през новата година“, подчерта кметът инж.Емануил Манолов.

За издръжка на детските заведения са планирани 280 000 лв. За издръжка на ученическите столове са отделени 88 000 лв. За основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието от собствени бюджетни средства са предвидени 145 700 лв.

Общината продължава финансирането и на обширната си социална програма - 303 хил.лв. ще бъдат осигурени на Домашния социален патронаж, 150 хил.лв. за 19-те клуба на пенсионера, 125 хил.лв. за Центъра за обществена подкрепа, 507 хил.лв. за центровете за настаняване от семеен тип, 253 хил.лв. за Дома за стари хора в с.Караисен, 102 хил.лв. за Дневния център за лица с увреждания, 90 хил.лв. за Центъра за социална рехабилитация и интеграция, както и програмите за временна заетост.

За ремонт на общински пътища ще бъдат похарчени 253 хил.лв. Осветлението на населените места ще коства 302 хил.лв. За чистотата на населените места са предвидени 1,23 млн.лв.

За издръжка на спортните бази и клубове и за капиталови разходи по тях са планирани 588 хил.лв., а за читалищата - 433 хил.лв. Музеите ще разполагат с 220 хил.лв. Бюджетът на Зоокъта е 159 хил.лв.

Запазва се размерът на всички местни данъци на нивото от 2017 г.

Планирано е минимално увеличение на размера на таксата за битови отпадъци, което е свързано с увеличението на минималната работна заплата на персонала, осъществяващ събирането и транспортирането на битовите отпадъци, и увеличението на средствата за отчисления на депонираното количество отпадъци на регионалното депо в с. Санадиново.

„При съставянето на списъка за капиталовата програма за 2018 г. се опитахме да включим всички обекти, които имат приоритетно значение за населените места на общината“,

обясни кметът.

Той потвърди, че и през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения и кандидатстване по програми от новия програмен период за усвояване на средства от европейски фондове.

Инвестиции на стойност 1 846 827 лв. са заложени в капиталовата програма на Общината за 2018 г. Очаква се през годината да започне строителството и на две пътни отсечки от общинската пътна мрежа. За трасетата Сухиндол - Павликени – Върбовка с дължина 7 км и Павликени – Дъскот – Паскалевец - Граница общ. / Павликени – В. Търново с дължина 5 км се очаква финансиране по ПРСР на стойност 6 971 556,20 лв. с ДДС.

Със собствени средства Общината ще направи ремонт на съблекалните на стадиона в град Бяла черква. Предвидени са 40 000 лв. Подмяна на тавана на Спортна зала „Йордан Петров - Графа“ в Павликени ще бъде извършена също със собствени средства.

Основният финансов „закон“ на Общината ще бъде гласуван от Общинския съвет на редовната сесия на 29 януари.

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери