Павликени и Калъраш със съвместен проект за управление на извънредни ситуации

# SvishtovToday 19.07.2018 08:00 1318

Община Павликени и окръг Калъраш, Румъния, започват работа по съвместен проект за управление на извънредни ситуации в трансграничния регион. Споразумението за партньорство подписаха от българска страна кметът инж.Емануил Манолов и от румънска страна председателят на окръга Василе Илиуца.

Проектно предложение ROBG 481 „Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Кълъраш - Велико Търново" беше одобрено за финансиране по Програма ИНТЕРРЕГ Румъния - България 2014-2020.

Община Павликени кандидатства в партньорство с община Калъраш, Румъния, която е водещ партньор и Инспектората по жандармерия на окръг Кълъраш „Бригада генерал Барбу Парайану“. Проектното предложение за община Павликени, в качеството й на партньор включва почистване на речните корита на реките Ломя, в границите на регулация на с. Бутово, и р. Михалска, в границите на регулация на с. Михалци. Включени са ремонтни и възстановителни работи за подобряване на проводимостта на речните корита. Предвижда се почистване на речните коритата от дървета и храсти, както и от други предмети в реката. Речните легла ще бъдат фиксирани и подравнени, за да се ограничат бъдещи замърсявания. В рамките на проекта е планирано също закупуването на модерно интервенционно оборудване за аварийни ситуации.

Общият бюджет на проекта е 948 580,50 евро с вкл. ДДС, от които за Община Павликени - 472 789,96 евро.

Целта на съвместната мисия за управление на риска е да се намали рискът, като се спасят човешките животи и се намалят имуществените щети при наводнения. Проектът има за цел да внесе нови решения за минимизиране на времето за реакция при спешно управление на риска. Действието от двете страни на Дунав ще бъде координирано между двете страни, което ще увеличи ефективното използване на ресурсите.

Специфичната цел на проекта е да подобри безопасността в трансграничния регион чрез прилагане на съвместно партньорство в областта на механизмите за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации и предотвратяване на признати природни рискове чрез оборудване за управление на опасностите и устойчивост при бедствия.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери