„МИГ Белене – Никопол“ проведе обучения на местни лидери

# SvishtovToday 29.08.2018 05:44 1964

От 7 до 10 август 2018 г. включително в градовете Белене и Никопол екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белене – Никопол” проведе обучения на местни лидери, в т.ч. представители на Колективния върховен орган на управление на МИГ, на тема: „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР на територията на МИГ Белене – Никопол”.

Целта на обученията бе повишаване на капацитета и информираността за участие с проектни предложения, бизнес планиране, отчитане на проекти и др., съгласно изискванията на заложените в Стратегията за ВОМР мерки от ПРСР 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г. и ОПОС 2014-2020 г.

Освен заинтересованите страни от територията на МИГ, в обученията взеха участие също представители на медиите и широката общественост.

Особен интерес за присъстващите бяха темите, свързани с представяне на условията за кандидатстване по вече отворената процедура по СВОМР на МИГ Белене – Никопол с финансиране от ОПИК: BG16RFOP002-2-022 „Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на МИГ Белене – Никопол”, критериите и методиката на оценка на проектните предложения по процедурата, прилагането, управлението и отчетността на одобрените проекти, както и използването на националната система за мониторинг и наблюдение /ИСУН/ – работа с електронния формуляр за кандидатстване.

Много полезни за потенциалните бенефициенти бяха отговорите на поставените от тях въпроси, подкрепени с конкретни примери от опита на обучаващите.

Следващите мероприятия от календара за 2018 година са предвидени за месец септември.

В рамките на няколко дни ще бъдат организирани и 4 информационни срещи за запознаване на населението от територията на МИГ с извършените досега дейности през годината, актуалните събития и предстоящите приеми и обучения.

Информационните срещи ще се проведат при спазване на следния график:

  • с. Новачене, община Никопол: дата: 12.09.2018 г., 10:00 часа; място: НЧ „Съгласие – 1907“, адрес: пл. „Ленин“ №1;
  • гр. Никопол: дата: 12.09.2018 г., 14:00 часа; място: НЧ „Напредък 1871“, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.
  • с. Татари, община Белене: дата: 13.09.2018 г., 10:00 часа, място Пенсионерски клуб в сградата на Читалището, ул. „Георги Димитров“ № 57;
  • гр. Белене: дата: 13.09.2018 г., 14:00 часа, място: зала № 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35

Екипът на МИГ Белене – Никопол отправя покана към всички заинтересовани страни да заповядат на срещите!

За повече информация и връзка с екипа на МИГ Белене – Никопол: тел. 0878548963, e-mail: migbn@abv.bg, сайт: http://mig-bn.eu/


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери