След 6 - годишно прекъсване две успешни професорски процедури в СА"Д.А.Ценов"

# SvishtovToday 28.09.2020 14:05 1136

На 28.09.2020 год. се проведе заключително заседание на научно жури за академичната длъжност „професор“ (две места) по конкурсна процедура на СА „Д. А. Ценов“, заявена от катедра „Финанси и кредит“. Седемте членове на научното жури гласуваха с пълно единодушие за присъждането на академичната длъжност професор на двамата заслужили кандидати.

В състава на научното жури взеха участие съгласно утвърдена процедура представители на УНСС – проф. д.н. Нено Павловпроф. д-р Румен Брусарски и проф. д-р Богомил Манов, Института за икономически изследвания при БАН – проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – проф. д-р Ганчо Ганчев и СА „Д. А. Ценов“ – проф. д-р Румяна Лилова и проф. д-р Андрей Захариев (председател на журито).

След продължил три часа и половина заседание, включващо изложение на рецензии и становища и презентации от кандидатите по конкурса върху теми от хабилитационните им трудове, научното жури с пълно единодушие одобри двамата кандидати за успешно издържали конкурса за академичната длъжност „професор“ в СА „Д. А. Ценов”, по обявена в Държавен вестник, бр. 51 от 05.06.2020 г. процедура по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)“.

В документите по конкурса за доц. д-р Стоян Проданов е отбелязано, че:

 • Защитава образователна и научна степен „доктор” с дисертация на тема „Модели за рационализиране на инвестиционните решения“ с Диплома № 26905 / 23.08.2000, като процедурата е утвърдена с Протокол № 10 / 20.06.2000 на ВАК.
 • Разполага със свидетелство за научно звание (академична длъжност) „Доцент” по научна специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ (Финанси), № 21389 от 03.07.2002 на ВАК на база на решение на Научна комисия 16 с Протокол №8 от 30.04.2002 г. 
 • Разполага с профил в платформата ResearchGate, където са достъпни 46 пълнотекстови публикации при RG рейтинг 11.24 (третият най-висок за СА „Д. А. Ценов) https://www.researchgate.net/profile/Stoyan_Prodanov
 • Автор е на научни изследвания в SCOPUS Q1 и SCOPUS Q2, като към датата на заседанието на журито е с още две индексирани публикации (в съавторство) в Web of Science.
 • В неговия академичен профил на сайта на СА „Д. А. Ценов“ са отразени ( https://www.uni-svishtov.bg/bg/profile/s.prodanov/research ) по групи следните авторски публикации – 11 монографии, 9 студии, 18 статии, 23 научни доклада, 15 учебника и 6 учебни помагала.
 • Осъществил е научно ръководство на 5-ма защитили докторанти и на зачислени в момента 4-ма докторанти.
 • От 2020 год. доц. Проданов е избран за мандат 2020-2024 год. за Ръководител на катедра „Финанси и кредит“ и за Председател на Общото събрание на Факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“.
 • Инициатор и съорганизатор за създаването на междукатедрената специалност на факултет „Финанси“ на английски език „Finance, Banking and Insurance” https://www.uni-svishtov.bg/bg/education/bachelor/bachelor-documentation/11301025.
 • Участвал е в организационния живот на висшето училище като Еразъм-координатор на катедра „Финанси и кредит“, координатор на секция „Дистанционно обучение“ към Центъра за магистърско и дистанционно обучение.
 • Член e на редколегията на научното списание „Народностопански архив“ - първото академично икономическо списание в България, създадено през 1945 год. Член e на редколегията на научни сборници с доклади от конференции, като 50th Anniversary Financial Conference - Svishtov, Bulgaria, 11-12 April 2002 г. и „Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция; Сборник доклади - Свищов, 9-10.11. 2012 г.
 • Участвал е в шест научно-изследователски проекта, финансирани с държавна субсидия към Института за научни изследвания на СА „Д. А. Ценов”.
 • Специализирал е в Университета в Лестър, Великобритания през 1996 г. по проект TEMPUS S-JEP 09543-95 “Public Finance in Post-Communist State” – (1995-1998), University of Leichester, UK (1996) и в Университета Маастрихт, Нидерландия през 1999г. по проект TEMPUS S-JEP 13563-98 “Training and Retraining in Modern Public Sector Economics“ (1998-2000).
 • Развива консултантска дейност в областта на регионалното развитие, общинските финанси и финансовата децентрализация, кредитния рейтинг на български общини и компании, дълговия капацитет и структурирането на капиталовите проекти на местните власти в над 20 общини.
 • Член е на бизнес работни групи в Асоциацията на българските застрахователи - по изготвянето на методика за уреждане на претенции за неимуществени вреди, за внедряване на системата Бонус-малус в застраховането в България, за сключване на единен презастрахователен договор по „Зелена карта“.
 • Бил е представител на държавата в УС на „Свилоза“ АД като Зам.-Председател на Съвета на директорите.
 • Избиран е за общински съветник пет поредни мандата в Общински съвет – Свищов от 1999 до 2019 год. Заемал е длъжностите на Председател на Общинската агенция по приватизация, Председател на комисията по икономическо развитие, Председател на комисията по бюджет и финанси.
 • Изпълнителен директор е на едно от големите български застрахователни дружества – ЗД „Бул Инс“ АД, отговарящ за финансовото и оперативно управление на застрахователното дружество.
 • Членува в неправителствени браншови и др. специализирани организации. Член е на Фондация „Велислав Гаврийски“ – неправителствена организация с идеална цел, обединяваща личности, образователни и бизнес организации в сферата на застраховането, пенсионното дело и осигуряването. Членува в Съюза на учените в България – клон Свищов. Член е на УС на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“.
 • Основател и почетен председател на „Съвет по туризъм – Свищов“,  неправителствена организация в обществена полза с реализирани множество проекти, успешни инициативи и организирани събития в България и Европа.
 • Бил е в редколегията на вестник „Застраховател Прес“ – браншово издание по въпросите на застрахователния пазар в рамките на последните две години до спирането на излизането на вестника през 2018 г.).
 • По системата за иконометрично измерване на научната продукция, регламентирана в Правилника за приложение на Закона за развитие на академичния състав в република България отчита 1287.93 точки, надвишаващи над два пъти минималния национален стандарт за длъжността „професор“.

В обобщение към рецензия по конкурса е формулирано като заключение, че научните резултати в множество от изследванията на доц. Проданов показват изследователска прецизност и научна оригиналност, резултат от траен интерес към специфични въпроси от инвестиционния и застрахователния анализ. Със своите две хабилитационни (за конкурса) монографии, 4 индексирани (SCOPUS/WoS) публикации и RG рейтинг от 11.24 доц. Проданов поставя нов, завишен стандарт в СА „Д. А. Ценов“ за академичната длъжност „професор“.

         В документите по конкурса за доц. д-р Стефан Симеонов е отбелязано, че:

 • Защитава образователна и научна степен „доктор” с дисертация на тема „Опционните сделки – инструмент на инвестиционните стратегии“ през м. юли 2000 г. и има издадена диплома за ОНС „Доктор“ на ВАК №26980 от 14.11.2000 г.
 • Разполага със свидетелство за научно звание (академична длъжност) „Доцент” по научна специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ (Финанси), № 21298 от 27.05.2002 на ВАК.
 • В неговия академичен профил на сайта на СА „Д. А. Ценов“ са отразени ( https://www.uni-svishtov.bg/bg/profile/s.simeonov/research ), следните авторски публикации – 4 монографии, 11 студии, 21 статии, 22 научни доклада, 22 учебника и 3 учебни помагала.
 • Под негово ръководство са защитили успешно и в срок 4-ма докторанти. Понастоящем той е научен ръководител на петима докторанти. В свои изследвания и публикации доц. Симеонов включва докторанти с което практически формира научноизследователски екип.
 • Участвал е в 18 научни журита за ОНС „Доктор“ и академична длъжност по Закона за развитие на академичния състав, вкл. 15 по конкурси към други университети.
 • Инициатор и организатор за създаването на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт“, автор на учебния план и основна част от учебните програми по включените дисциплини и ръководител на магистърската програма от нейното стартиране през 2007 г.
 • Участва в конкурса за заемането на академичната длъжност „професор“ с общо 42 заглавия, отговарящи на изискванията на действащите академични стандарти в страната и висшето училище.
 • Главен редактор е на академичното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти“ от юли 2015 г. и Член на редакционния съвет на Списание „Народностопански архив” в периода 2011-2012 г.
 • Пет години е бил ръководител на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ (юни 2007 – май 2012); зам. председател на Контролния съвет на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” 2003-2007 г.; член на Академическия съвет (2016 – 2020); член на Магистърския съвет и др.
 • Организатор на кръгли маси и конференции: организатор на ежегодната докторантската научна сесия от 2015 г. до 2019 г. включително; Кръгла маса „Значението на Финансовите деривати в периода на криза” (ноември 2011) с Участието на БФБ-София АД, Комисия за Финансов Надзор и Централен Депозитар АД; Студентска научна дискусия „Актуални проблеми на публичните финанси в България” (май 2010) и др. С активното съдействие на доц. Ст. Симеонов са организирани лекции на гостуващи експерти от инвестиционната практика: Анализатори от ИП „Карол“ на тема „Технически анализ“; инвестиционен банкер Гордан Кер за „Стабилността на банковата система в Европа и значението на Еврото“, и др.
 • Председател на комитет по управление на риска при ЗД „Бул Инс“ АД от началото на 2018 г.
 • Провежда няколко дневно обучение на тема Финансови деривати за служители на Комисията по финансов надзор. Участник в конференции на Futures and Options World (световна организация на борсите и институции свързани с финансови деривати) Франкфурт на Майн, Германия (2004 г.) и Варшава, Полша (2008 г.).
 • Член на Съюза на учените в България. Член на Настоятелството на Първо Българско Народно Читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1850“ Свищов, от 1999 г. Член е на Съвет по туризъм, Свищов. Член е на УС на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“.
 • Той е сред авторите на най-четени публикации в научни издания на СА „Д. А. Ценов“ през последните години: в „Икономика 21“ на първа и втора позиция са студиите „Формиране на инвестиционен профил за акции, търгувани на Българска фондова борса“ и „Методика за анализ на тренда в борсовата активност, базирана на индикаторните сигнали и честотната променливост“; на първо място по читателски интерес в Алманах „Научни изследвания“ е студията „Зависи­мости между държавния дълг и инвестиционната активност, паралелен анализ на процесите в България и Гърция“.
 • По системата за иконометрично измерване на научната продукция, регламентирана в Правилника за приложение на Закона за развитие на академичния състав в република България отчита 1239 точки, надвишаващи над два пъти минималния национален стандарт за длъжността „професор“.

В обобщение към рецензия по конкурса е формулирано като заключение, че качествените характеристики на научната продукция на доц. Симеонов, безспорна дълбочина на анализа, методическа издържаност, богатство от приноси и широки възможности за приложение в практиката са атестат за наличие на подготвен, мотивиран и научно изграден кандидат по конкурса.

От името на състава на научното жури, неговия председател проф. д-р Андрей Захариев, вкл. и като декан на факултет „Финанси“ сподели своята удовлетвореност, че двама от най-известните учени-финансисти на СА „Д. А. Ценов“ получиха заслужено признание като професори, което е израз на техния успешен многодесетилетен път на автентични научни изследвания, партньорства и академично творчество за доброто име на Алма матер в Свищов.

На планирано за втората седмица на м. октомври 2020 год. заседание на разширен състав на факултетния съвет на факултет „Финанси“ предстои утвърждаване на резултати от конкурса и последващо подписване на трудов договор за новата академична длъжност от двамата именити преподаватели.

Честито проф. д-р Стоян Проданов и проф. д-р Стефан Симеонов!


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com