Заключителна конференция отчете резултатите от проект на МОН и СБУ за обучение на учители, проведено от Свищовската академия

# SvishtovToday 22.06.2021 06:35 748

Заключителна конференция за отчитане на резултатите от националния проект „Повишаване на финансовата грамотност и икономическата култура на ученици 5-10 клас в българските училища” се проведе в София. Проектът се реализира от Министерството на образованието и науката (МОН) и Синдиката на българските учители (СБУ), а изпълнител бе Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. В рамките на проекта, екип от академични преподаватели проведе обучения на 166 учители от 94 училища в 36 населени места в България, които ще мултиплицират получените знания сред своите колеги и ученици.

Конференцията откриха координаторите на проекта д. ик. н. Янка Такева – председател на СБУ и проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Свищовската академия. Приветствия към участниците поднесоха инж. Пламен Димитров – президент на КНСБ, представители на МОН и доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор на Стопанската академия и ръководител на преподавателския екип, провел обучението по проекта. Сред участниците във форума бяха представители на Регионално управление на образованието – София-град, учители, директори на училища, академични преподаватели от Свищовската академия, провели обучението на учителите.

Председателят на СБУ представи доклад на тема „Взаимодействието между висшето и средното образование във връзка с подготовката на учителите и тяхната надграждаща квалификация”. Янка Такева заяви, че Синдикатът на българските учители ще продължи партньорството със Свищовското висше училище при обучението на българските учители в посока разширяване обхвата както на обучаемите, така и на обучителните курсове.

Ректорът, проф. Божинова благодари на МОН и на СБУ за гласуваното доверие, избирайки именно Стопанската академия за обучител по проекта. „Ние сме горди, че именно нашето висше училище бе избрано за реализирането на този значим проект! Обучените от нас учители от 5 региона на България, които ще трансферират придобитите знания на учениците, са изключително удовлетворени”, каза проф. Божинова. Пред участниците в конференцията, тя представи доклад на тема „Съвременният дигитален свят и нуждите от висока финансова грамотност на подрастващите поколения”, който предизвика голям интерес.

Практически изводи от проведените обучения и насоки при тяхното разширяване, представи в рамките на заключителната конференция зам.-ректорът на Стопанската академия, доц. д-р Румен Ерусалимов. Той поясни, че основната цел на проведеното обучение е била повишаване квалификацията на учителите, обучаващи ученици от пети до десети клас, чрез усвояване на актуални икономически знания. „Повишаването квалификацията на обучаемите се основава на разширяване обхвата на притежаваните знания и допълнително развиване на умения, необходими за обучение на учениците”, каза доц. Ерусалимов.

От представените резултати стана ясно, че за постигане целта на проекта е сформиран екип от петима високо ерудирани академични преподаватели – специалисти в различни области на икономическото познание. Съставена е учебна програма и е подготвено учебно помагало, което е предоставено на учителите. В преподавателския екип от Свищовската академия са: доц. д-р Людмил Несторов – ръководител катедра „Обща теория на икономиката”, специалист в областта на макроикономиката и микроикономиката; доц. д-р Марин Маринов – Финансов директор на СА „Д. А. Ценов” и член на катедра „Финанси и кредит”, специалист в областта на финансите; доц. д-р Пепа Стойкова – член на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”, специалист в областта на данъчния и митническия контрол; доц. д-р Искра Пантелеева – ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, специалист в областта на предприемачеството; доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор на Академията и ръководител на катедра „Застраховане и социално дело”, специалист в областта на застраховането.

Проведеният обучителен курс за учителите е разделен на следните пет взаимосвързани части, всяка от които съдържа по две теми и следва логиката от общи към специфични икономически познания: „Основни понятия в икономическата теория”; „Пари и кредит”; „Застраховане – принципи и практика”; „Данъци и други публични вземания – контрол, отговорности, санкции”; „Предприемачество”. Учебният материал е представен в хибридна форма на обучение, която комбинира максималните ефекти от възможностите на присъственото и на дистанционното обучение, и е визуализиран чрез мултимедийни презентации.

Първото присъствено обучение се проведе на 23.04.2021 г. в аулата на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов и в него участваха 30 учители от 12 училища, ситуирани в 7 населени места. Присъствените обучения продължиха в градовете: Велико Търново (20.05.2021 в Голямата зала на Общината) – 33 учители от 28 училища в 10 населени места; Плевен (28.05.2021 в Зала „Орион”) – 31 учителя от 20 училища в 4 населени места; Габрово (04.06.2021 в Национална Априловска гимназия) – 32 учители от 17 училища в 6 населени места; Враца (11.06.2021 в аулата на СУ „Христо Ботев”) – 40 учителя от 17 училища в 9 населени места.

„В резултат на проведените обучения, обучаемите придобиха базови икономически познания с подчертано приложен характер. Въз основа на теоретичните постановки и практическите аспекти на съответните тематични направления е възможно формирането на персонално икономическо поведение, което съответства на съвременните постижения на науката и внедрените в практиката иновации”, подчерта доц. Ерусалимов. От името на своите колеги от обучителния екип, той благодари на СБУ за перфектната организация в градовете, в които бяха проведени присъствените обучения.

Според участниците в заключителната конференция по проекта, проведените обучения са добра основа върху която може и трябва да продължи да се надгражда, с цел подобряване на финансовата грамотност и икономическата култура на учениците в българските училища.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери