Отчетоха годишното проучване „Индекс на административния капацитет на държавната администрация на България” за 2020 г.

# SvishtovToday 30.06.2021 11:10 1036

Тържествена церемония за обявяване на резултатите от годишното национално проучване „Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България” за 2020 година се проведе на 29 юни 2021 г. във „Витоша парк-хотел”, град София. Това е четвъртото по ред издание на изследването, реализирано от проф. д.н. Борислав Борисов и екип от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, с подкрепата на Фондация „Д. А. Ценов” и Института по публична администрация към Министерския съвет на Република България.

От Свищовската академия на събитието присъстваха ректорът и председател на Фондацията – проф. д-р Марияна Божинова, доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”, проф. д-р Маргарита Богданова – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг”, доц. д-р Красимира Славева – председател на Съюза на учените в България – клон Свищов, преподаватели от катедра „Стратегическо планиране”, настоящи и вече завършили (Алумни) студенти от специалностите, водените от катедрата – „Публична администрация” и „Управление на проекти”. Гости на церемонията бяха Павел Иванов – изпълнителен директор на Института по публична администрация, проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС, Радосвет Радев – председател на Българска стопанска камара, Кирил Вълчев – генерален директор на БТА, проф. д-р Николай Арабаджийски – ръководител на департамент в Нов български университет, представители на Националния омбудсман, на ОП „Добро управление”, на НСОРБ, преподаватели от сродни катедри от други университети, обучаващи по публична администрация, представители на практиката, медиите и др.

Тържествената церемония откри проф. д-р Маргарита Богданова, която представи в резюме идеята за определяне на Индекс на административния капацитет на държавната администрация, историята на проведените три предходни изследвания, които пряко кореспондират с профила на Стопанската академия и катедра „Стратегическо планиране”, имат силно изразена обществена значимост и непосредствено обвързват науката с практиката.

Авторът на проучването, проф. д.н. Борислав Борисов, презентира основни моменти от него, в т.ч. цел, предпоставки, методология, резултати и изводи. Обхватът на изследването включва всички административни структури на органите на изпълнителната власт – министерства, включително администрацията на Министерски съвет, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции, административни структури, създадени с нормативен акт на изпълнителната власт, административни структури, създадени с акт на Народното събрание, специализирани териториални администрации, областните администрации и общинските администрации. Професор Борисов посочи, че администрацията е лицето на държавата и даде доводи в подкрепа на това твърдение.

Отчетени бяха силните и слаби страни на държавната администрация. Към първите бяха посочени предприетите спешни мерки за защита на личните данни след регистрираните случаи за изтичане на такива, осигуряването на достъп до обществена информация, планирането на дейността и формулирането на стратегически и оперативни цели и др. От друга страна, изследването откроява и слаби страни, сред които недостатъчната практика на публично-частно партньорство, несъответствията между квалификациите и броя на служителите, и адекватността им на осъществяваните функции, фактът, че стилът на управление на ръководството в администрациите е по-скоро авторитарен, отколкото кооперативен и подкрепящ, това, че не всички администрации са отворени за работа с обществени съвети, както и за прилагане на стажантски програми. Отчете се също така, че към управлението на риска в много администрации се подхожда формално. Електронното управление е друга област, в която трябва да се положат повече усилия за достигане на останалите европейски страни.

През 2020 г. държавната администрация в България бележи повишаване на Индекса на административен капацитет на 105,36, спрямо 102,87 за 2019 г. „По възприетата скала от 1 до 4 средната оценка на всички компоненти на административния капацитет за всички групи администрации в България за 2020 г. е 2,8440, което е над средната, позиционираме се в сектора добро управление. Трябва да направим уговорката обаче, че това повишаване се дължи на структурни промени, а не на средните оценки”, каза още проф. Борисов. След отчитане на тегла - относителните дялове на броя на заетите в съответните администрации, средната претеглена оценка на административния капацитет на държавната администрация за 2020 г. възлиза на 2,91428 (при 2,8454 за 2019 г.). Изследването установи, че централната администрация в България бележи по-висока оценка на административния капацитет, а териториалната – по-ниска. Общините, като цяло, регистрират по-висок от средния капацитет. Това не се отнася за всички общини – големите и малките общини бележат по-голям ръст на административен капацитет, а средните запазват нивата си от предходната година. Отбелязано бе, че малките общини констатират ниски нива на квалификацията на техните служители, което поставя въпроса за необходимостта от окрупняване на общините.

Ректорът на Стопанската академия – проф. д-р Марияна Божинова, потвърди подкрепата на академичното ръководство за провеждане на проучването на административния капацитет на държавната администрация на Република България. Тя припомни, че проф. Борисов преди 5 години регистрира марката „Най-добра администрация” в Патентно ведомство и след това я дари на Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Проф. Божинова заяви, че проучването на Индекса на административния капацитет на държавната администрация е изключително значимо и поради това Фондация „Д. А. Ценов” ще продължи да го подпомага. Тя препоръча представителите на държавната администрация да се запознаят с доклада от проведеното проучване, да се замислят върху оповестените резултати и да предприемат необходимите действия за подобряване на административния капацитет.

Изпълнителният директор на Института по публична администрация Павел Иванов, също изрази своето удовлетворение от направеното изследване. Той заяви готовност ИПА да се включи отново като партньор и при следващи такива инициативи, както и своите надежди, че с общи усилия ще се подобрява нивото на Индекса на административния капацитет на държавната администрация. Павел Иванов увери присъстващите, че предходните и настоящата разработки са стигнали и ще достигнат до множество хора, работещи в държавната администрация, които са се запознали с докладите и че те са им от полза в тяхната дейност.

В рамките на форума всички присъстващи имаха възможност да получат екземпляри от доклада за 2020 г., както и други тематични разработки на проф. Борисов и екипа на катедра „Стратегическо планиране” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

 


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери