Договор за сътрудничество сключиха Свищовската академия и Тракийският университет

# SvishtovToday 23.07.2021 11:45 920

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност подписаха ректорите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – проф. д-р Марияна Божинова и на Тракийския университет в Стара Загора – доц. д-р Добри Ярков. Договорът бе подписан на среща в Свищовското висше училище, на която от страна на домакините присъстваха и зам.-ректорите доц. д-р Искра Пантелеева (Учебна дейност и акредитация) и доц. д-р Любомир Иванов (Научноизследователска дейност и развитие на кадрите).

„Това е паметен ден и за нас е чест да подпишем този договор за сътрудничество”

, заяви ректорът доц. д-р Добри Ярко и подчерта, че възпитаници на Свищовската академия са заемали и заемат позициите на декан и зам.-декан на Стопанския факултет към Тракийския университет. Ректорът проф. Божинова подчерта, че следвайки политиката на МОН по отношение на интегрирането между висшите училища, споделянето на ресурси, съвместни научноизследователски проекти и публикации, ще бъде в полза за всяко от обединяващите се висши училища, за техните възпитаници и преподаватели.

Подписвайки договора, двете страни декларират намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за: „Създаване на организация и условия за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност”; „Поддържане и повишаване качеството на учебната и научноизследователската дейност на двете висши училища чрез разпространяване на образователна информация, проучване и прилагане на опит и добри практики в осигуряването на качество на висшето образование, за създаване и утвърждаване на общо пространство на висше образование”.

Сътрудничеството, което ще осъществяват Свищовската академия и Тракийският университет, ще бъде в няколко основни направления, сред които: Развитие на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност; Разработване на съвместни програми за обучение в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”; Разработване на съвместни научноизследователски проекти и стимулиране на научното сътрудничество, вкл. и чрез съвместни публикации и научни форуми; Развитие на системата за управление на учебната и научноизследователската дейност.

Подписаният договор предвижда различни форми за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност. Сред тях са разработване и водене на лекции, семинари, практически занятия, както и специализирани курсове по различни програми, създаване на условия за мобилност при обмяна на студенти и преподаватели, консултации в съответните области на компетентност, подготовка на съвместни публикации и разпространението им в специализирани научни издания и платформи за отворена наука, и др.

След подписване на договора, ректорът на Тракийския университет, заедно с домакините на срещата, посети Академичния музей. Доц. д-р Добри Ярков положи подпис в летописната книга на Свищовското висше училище и разгледа експозицията с исторически документи и лични вещи на Дарителя Димитър Ценов.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери