Катедра „Търговски бизнес” отбеляза своята 30-годишнина с научен форум

# SvishtovToday 11.10.2021 12:29 1307

Кръгла маса с международно участие под надслов „Търговията – научно знание и бизнес реалност” проведе катедра „Търговски бизнес” по повод своята 30-а годишнина. Форумът бе посветен също на 30-годишнината на факултет „Производствен и търговски бизнес” и е част от събитийния календар за честване на 85-годишнина от създаването на Свищовското висше училище.

Гости на тържественото откриване на събитието в заседателна зала „Ректорат” бяха: проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Свищовската академия; доц. д-р Искра Пантелеева – зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация”; доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”;доц. д-р Светослав Илийчовски – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес”; доц. д-р Евелина Парашкевова – директор на Институт за научни изследвания и ръководител на катедра „Стратегическо планиране”; доц. д-р Любка Илиева – директор на Център за качество, акредитация и дигитализация на обучението. Чрез платформата Zoom участваха ръководители на катедри, преподаватели, докторанти, студенти, представители на практиката.

Кръглата маса откри доц. д-р Теодора Филипова – ръководител на катедрата-домакин. Тя изнесе доклад на тема „Катедра „Търговски бизнес”: 30 години обучение, академична мисия и проекции на бъдещето”, в който проследи професионалния и научния път на катедра.

С особено вълнение, поради факта, че 21 години (1995 г. - 2016 г.) е част от катедрата и неин ръководител в периода 2007 - 2011 година, проф. д-р Марияна Божинова – понастоящем ректор на Академията, приветства участниците и гостите, и връчи плакет на катедреното звено. Поздравления поднесоха деканът, ръководителите на сродните катедри по търговия при УНСС – София и ИУ – Варна; проф. д. ик. н. Сергей Охрименко – дългогодишен приятел и „Доктор хонорис кауза” на Стопанската академия.

В кръглата маса участваха академични преподаватели от България, Украйна, Русия, Сърбия и Молдова, докторанти, студенти от специалност „Икономика на търговията” и магистърска програма „Мениджмънт на търговската дейност”. Публикуваните в сборник доклади са 78, а поради съавторство в някои от тях – научните изследователи наброяват 90.

„Успехите и утвърждаването на една катедра не се дължат единствено на усилията и потенциала на настоящия катедрен състав”

, подчерта ръководителят на катедра „Търговски бизнес”.

Организаторите отдадоха заслужено внимание на един от първосъздателите на катедрата – доц. д-р Дучка Добрева, чиято внезапна кончина е през 2005 г. С решение на Катедрения съвет е учредена почетна награда на името на доц. Дучка Добрева за лица, възпитаници на Академията, докоснали се до нейното дело и успешно реализирали се в практиката.

С плакет, грамота и рекламни сувенири бяха удостоени: Тихомир Нацков, управител на редица търговски дружества; Любка Кирова, дипломирана в специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия” в годините на първоначалното съществуване на специалността, управител на различни търговски предприятия; доц. д-р Светослав Илийчовски, който се дипломира в първия випуск на специалност „Търговски бизнес и посредничество”, постъпва в катедрата като асистент през 1998 г., а успоредно с академичната кариера, той инвестира в практическата си реализация като бизнес оценител.

Пленарни доклади презентираха: проф. д-р Данчо Данчев от катедра „Икономика и управление на търговията и услугите” при ИУ – Варна; доц. д-р Симеонка Петрова от катедра „Търговски бизнес” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов; доц. д-р Иванка Николова от катедра „Икономика на търговията” при УНСС – София. Първоначалните тематични направления, обявени в поканата, бяха обединени в две секции, заседанията на които са проведоха през ZOOM. Засегнати бяха множество проблеми в областта на дигитализацията в търговията, съвременните тенденции в ритейла, управлението на персонала, иновациите и иновационния процес в търговския бизнес, антикризисното управление, тенденциите в конкретни сектори (текстилна индустрия, електроенергетика, земеделие, туристически бизнес, пчеларство и други), релацията „търговия – маркетинг – управление веригата на доставки”, преките чуждестранни инвестиции, влиянието на COVID кризата върху търговията, оценката на риска и други. Организаторите на кръглата маса обобщиха, че научният форум осигури специализирано поле за провеждане на творчески дискусии и извеждане на идеи, способстващи за обогатяване на търговската теория и практика.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери