Центърът за професионално обучение при СА „Д. А. Ценов” получи отличие за добри практики

# SvishtovToday 03.11.2021 08:43 737

Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов” е отличен с плакет и сертификат за „Добра практика в професионалното обучение” в категорията „Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение”. Наградата бе обявена по време на проведената онлайн конференция на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), в която участва и директорът на отличения академичен център – доц. д-р Христо Сирашки. Като реализирана добра практика той представи квалификационния курс по „Митническа документация”, който се организира и провежда перманентно с активната подкрепа на ръководството на Свищовската академия, катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” и лично на лектора – доц. д-р Момчил Антов. Сред постигнатите ефекти от отличената добрата практика са: създадената обучителна среда, близка до реалната работна среда за редуване на теоретичното с практическото обучение (the alternation system) и при използване на IT-технологии; реализираната успешна форма на сътрудничество с работодатели като резултат от повишения интерес към професията „Данъчен и митнически посредник”; покриване на изискванията на пазара на труда относно компетентностите на работещите в областта на митническия контрол и митническото представителство; популяризиране на квалификационната дейност на Центъра за професионално обучение към Свищовската академия в страната и чужбина.

Проведеният национален форум е по Проект „Качество и ефективност”, Договор BG05M9OP001-C01/08.01.2020 г., изпълняван от НАПОО в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери