Европейската комисия ревалидира магистърска програма на Свищовската академия като една от най-съвременните митнически академични програми в ЕС

# SvishtovToday 30.01.2024 08:40 326

В Международния ден на митниците 26 януари, Европейската комисия ревалидира магистърска програма „Валутен, митнически и данъчен контрол” към Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, с което потвърждава, че програмата покрива напълно изискванията на европейската Професионална рамка за компетентностите в митническата професия и свързаните с нея референтни програми за обучение. Както и при първата валидация през 2019 г., така и сега докладът на Експертната комисия показва 100% изпълнение на всички критерии и изисквания от страна на свищовската магистърска програма.

С издадения сертификат Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” (DG TAXUD) към Европейската комисия признава, че в МП ВМДК напълно са покрити изискванията за висококачествено и съвременно обучение по митнически контрол. Предизвикателствата през последните години, свързани основно със заплахи за световния мир и сигурността, продължаващата бежанска криза, цифровите еволюции и въздействието на климатичните промени, изискват засилено европейско митническо сътрудничество, както и сътрудничество с търговската общност. Всичко това предполага наличието на високоефективна, свързана, гъвкава и устойчива на бъдещето европейска общност на митническите специалисти, както в публичния, така и в частния сектор. Митническото образование и професионално развитие са крайъгълните камъни, необходими за изграждането и подхранването на тази общност, и това ще позволи на европейските митнически администрации да покриват най-новите тенденции в света на митниците и международната търговия.

Сертифицирането на магистърска програма „Валутен, митнически и данъчен контрол” от страна на ЕК позволява сравняване на заложените в нея митнически модули спрямо установените на ниво ЕС митнически компетенции. Това гарантира на обучаваните свищовски студенти успешно справяне с бъдещите предизвикателства при професионалната им реализация в митническата сфера в която и да е държава от Съюза. От друга страна, знакът за качество на сертификата на ЕС уверява кандидат-студентите, че програмата ще им осигури компетенциите, необходими за успешна кариера, както в митническите администрации, така и в частния сектор. Сертифицирането на магистърската програма ВМДК е гаранция и за работодателите, че завършилите я студенти са добре подготвени за стартиране или засилване на кариерата в митническата област.

Инициативата за сертифициране на митнически академични програми има за цел да допринесе за постигането на последователност в качеството, дизайна и доставката на тези програми в целия Европейски съюз. Това от своя страна ще подобри представянето на митниците в Европа чрез по-унифицирани митнически програми, които предоставят на обучаващите се висококачествени унифицирани компетенции, необходими за успешна кариера.


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери