МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

# SvishtovToday 01.01.1970 00:00 1523

На основание Заповед № 4/31.10.2017 г. на Председателя на УС, във връзка с чл. 6 от Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерти-оценители на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол”, приети с Решение № 16 по Протокол № 7/23.10.2017 г. на заседание на УС и Минималните изисквания по отношение на процедурата на МИГ за подбор на проекти към СВОМР, разработени по реда на чл. 41, ал. 2 от ПМС 161, Местна инициативна група "Белене-Никопол",

обявява конкурс по документи за избор на външни експерти-оценители

по реда, определен във Вътрешните процедурни правила за избор на външни експерти-оценители, които да извършват проверка на административното съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка на проектните предложения, постъпили за одобрение към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Белене – Никопол“.

Срокът за прием на заявления за кандидатстване на външните експерт – оценители по процедурата е до 30.11.2017 г., 16:30 ч. Приемът на документи ще се извършва в офиса на Сдружението на адрес: гр. Белене, област Плевен, п.к. 5930, пл. "България" № 1, ет. 1, лично, по пощата или с куриер, като важи датата на пощенското клеймо.

За повече информация: http://www.mig-bn.eu/


Екипът на SVISHTOVTODAY.COM е готов да публикува Вашите сигнали. Изпращайте Вашите материали на office@svishtovtoday.com

Галери